donderdag 18 augustus 2011

Brief van Staatssecretaris Huizinga aan de Kamer over boetes

Ons kenmerk VENW/IVW-2009/1180

Uw kenmerk

Datum 27 januari 2009 Bijlage(n)

Onderwerp Handhavings- en boetebeleid arbeidstijdenwetgeving taxivervoer en invoering boordcomputer taxi

Geachte voorzitter,

Met deze brief geef ik gevolg aan mijn toezegging in het Algemeen Overleg Taxibeleid van 19 november 2008 om begin 2009 terug te komen op het handhavings- en boetebeleid voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer door taxi's. Ik informeer u tevens over de invoering van de Boordcomputer Taxi.

Zoals al door uw Kamer en brancheverenigingen als het KNV is aangegeven, worden sommige opgelegde boetes voor overtredingen van de arbeidstijdenwetgeving voor taxivervoer ervaren als disproportioneel. Deze disproportionaliteit wordt vooral gezien daar waar het om relatief "zachte" overtredingen gaat, met name de administratieve verschrijvingen. Daarnaast wordt het opleggen van een boete per dag dat de overtreding plaatsvindt waardoor cumulatie plaatsvindt als disproportioneel gezien. Ook kent de huidige wetgeving geen maximumbedrag voor boeteoplegging per onderneming. Cumulatie komt vooral voor bij bedrijfsinspecties, waarbij meerdere chauffeurs over meerdere dagen gecontroleerd worden.

De huidige wetgeving schrijft momenteel voor dat:

· de uiteindelijke boetebeschikking bestaat uit de som van de verschillende opgelegde boetebedragen

· de beboetbare feiten gelden per persoon en met betrekking tot elke dag waarop dit feit is gepleegd.

De huidige Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer geeft de toezichthouder en de boeteoplegger geen ruimte om hiervan af te wijken. Wel heeft de boeteoplegger de bevoegdheid het boetebedrag aan te passen op basis van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, indien de

1 Arbeidstijdenwet, Stb. 1995, 598; laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 november 2007, Stb, 551 Arbeidstijdenbesluit vervoer, Stb 1998 125; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 juni 2008, Stb. 2008, 255 Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer), Stcrt. 2007, 95 overtreder kan aantonen dat de toepassing van de beleidsregel gevolgen heeft die Datum wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Ons kenmerk VENW/IVW-2009/1180 De meest voorkomende overtreding is het plaatsen van een onjuiste aantekening op een controlemiddel, waarvoor conform de genoemde beleidsregel € 1320,-- boete moet worden opgelegd. Bij controles van meerdere chauffeurs over een langere periode wordt dit feit per dag, per feit en per chauffeur opgelegd.

Met uw Kamer en de sector ben ik van mening dat de huidige beleidsregel niet in alle situaties het gewenste effect sorteert. Aanpassing van het huidige handhavings- en boetebeleid is gewenst.

Ik stel mij voor om op korte termijn de bestaande beleidsregel boeteoplegging op de volgende punten aan te passen:

1. Er komt een onderscheid tussen een "zachte" en een "harde" overtreding. Met "zachte" overtredingen worden overtredingen bedoeld waarbij geen sprake is van overtreding van de rij- en rusttijden. (comm. D.D. hier wordt bedoeld, dat verschrijvingen, onjuiste pauze, geen kruisje of streep niet doorgetrokken, als een zachte overtreding beboet moeten worden van pl/min € 50,-- bij de eerste constatering) De boete voor deze onjuiste aantekeningen zal substantieel minder zijn dan de huidige € 1320,--. (comm. D.D. naderhand vastgesteld op € 50,--) De boete voor de "harde" onjuiste aantekeningen (overtreding rij- en rusttijden) blijft zoals hij is, omdat deze overtreding gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de voorwaarden voor eerlijke marktwerking. (comm. D.D. pauze: in de regeling staat dat de pauze genuttigd dient te worden tussen de 5,5> uur en de 10< uur. Dus volgens de letter van de wet mag een Zzper 9,5 uur rijden zonder pauze, raar maar waar)

2. Disproportionele boetes worden verder vermeden door:

· het relateren van de hoogte van de boetes aan de omvang van het bedrijf;

· het opnemen van een maximum boetebedrag, onder meer afhankelijk van de omvang van de onderneming.

3. De reeks van interventies die inspecteurs toepassen in de diverse situaties zal expliciet worden opgenomen. Deze interventiereeks start met voorlichten en waarschuwen, alvorens tot sanctionering wordt overgegaan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en of sprake is van recidive.

Ik streef ernaar de nieuwe beleidsregel nog dit voorjaar gereed te hebben. Op basis van de nieuwe beleidsregel worden ook de instructies voor inspecteurs aangepast, om in de toepassing tot rechtsgelijkheid te komen.

Overigens zal invoering van de Boordcomputer Taxi al een groot deel van de bestaande bezwaren wegnemen. Immers, de genoemde "zachte" overtredingen (administratieve verschrijvingen) zullen door de digitale vastlegging niet meer voorkomen.

Invoering Boordcomputer Taxi (comm. D.D. de BCT is in 1985 bedacht en in de WP2000 opgenomen. In 2003 is er een projectgroep BCT, met een echte IVW projectmanager opgericht. In het begin zaten er deskundigen in deze groep, maar die hielden het al snel voor gezien, omdat ook zij de BCT een onding vonden. Nu zal hij in november 2011 gelanceerd worden. Dat zou hij al in 2006, in 2007, in 2008, jnuari 2009, okt. 2009, juni 2010, okt. 2010 en nu in november 2011, heeft u al 1 werkende BCT exemplaar gezien? De blinde leid de lamme, hoe vaak heeft u al een brief gehad van de IVW, met mooie beloftes dat de BCT de uitvinding van de eeuw zou zijn, maar ze vergeten er bij te vertellen dat het een uitvinding is uit de vorige eeuw. U zou geen rittenlijsten meer hoeven in te vullen, dus u gaat de doorgebelde ritjes onthouden, u moet hem wel invoeren in de BCT, fouten kunt u niet herstellen. U moet een goede administratie bijhouden van de BCT enz. heel veel extra werk, heel veel kosten en heel veel ellende. Maar maakt u zich geen zorgen de BCT wordt een miskraam, misschien een jaartje aan de beademing maar dan overlijd de BCT gegarandeerd. Het specificatie rapport BCT bestaat uit 166 pagina’s waar niemand iets van snapt, maar dat ga je als Minister natuurlijk niet toegeven, dat staat zo dom, dus keur je het goed. )

Afgelopen najaar heeft de vertegenwoordiging van de taxiondernemers bij de fabrikanten de ontwikkeling van de Boordcomputer Taxi (BCT) geïnventariseerd. De vertegenwoordiging heeft vastgesteld dat fabrikanten zich wel aan het voorbereiden zijn, maar dat de start van de verdere ontwikkeling en productie wacht op meer zekerheid omtrent de regelgeving om eventuele bedrijfsrisico's zo klein mogelijk te houden. Met het verwachte positief resultaat van de notificatie van de specificaties dit voorjaar, stelt de sector dat fabrikanten de benodigde zekerheid krijgen. Met inwerkingtreding in het najaar van 2009 ziet de sector een reële kans dat er meerdere BCT's op de markt zijn bij aanvang van de overgangstermijn van twee jaar. Dit verhoogt de marktwerking onder fabrikanten Datum en versoepelt de introductie aan de kant van de taxiondernemers.

Ons kenmerk Mijn voornemen is om de regelgeving zo spoedig mogelijk te publiceren om de VENW/IVW-2009/1180 gevraagde zekerheid te geven. Volgens planning kan dat op 1 juli 2009. Door de inwerkingtreding te zetten op 1 november 2009 kunnen eind 2009 de eerste typegoedkeuringen door fabrikanten worden aangevraagd en verkregen. Dan kunnen rond 1 januari 2010, of zoveel eerder als mogelijk, de eerste BCT's in taxi's worden geactiveerd. Met de einddatum van 31 december 2011 voor de overgangsperiode heeft de sector een netto overgangstermijn van twee jaar.

De sector stelt twee belangrijke randvoorwaarden voor behoud van draagvlak bij taxiondernemers voor de boordcomputer taxi, namelijk dat deze betaalbaar is en dat het handhavingsbeleid is aangepast.

De sector heeft aangegeven een substantiële bijdrage van de overheid in de aanschafkosten te verwachten (comm. D.D. is inmiddels vastgesteld op € 600,-- subsidie, de aanschafprijs zal variëren tussen de € 2500,-- en € 4000,-- excl. Chauffeurskaart, ondernemerskaart in en of overbouw. De BCT mag nergens aan gekoppeld worden en zal alleen bij de duurste versie online zijn. Dus hij wordt gewoon naast al uw huidige apparaten ingebouwd) . Omwille van een soepele invoering en de versnelde afschrijving van huidige systemen in taxi's, heb ik hiervoor middelen op mijn begroting gereserveerd. Gedurende de overgangsperiode kan voor iedere geactiveerde boordcomputer een subsidie worden verkregen. De hoogte hiervan is nog niet bekend gemaakt, vanwege het mogelijke prijsophogend effect. De mate waarin het bedrag substantieel is, zal mede afhangen van de uiteindelijke prijs die de fabrikanten gaan berekenen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

zondag 28 december 2008

Pas op voor de boordcomputer

Vele vragen en helemaal geen, of 
geen duidelijke antwoorden.

1. Hoe gaat de IVW handhaven?
2. Wat gaat de boordcomputer kosten
3. Maarom ofline en geen reeds bestaande online
4. Wat is een digitale handtekening
5. Waarom moet hij gekeurd worden € 5000 000 pj. 
6. Wat kan hij meer en beter dan de nieuwste meters
7. Waarom moet Nederland de eerste zijn
8. Is de controle op de werkmap een dwangmiddel

Connexxion Felle machtsstrijd, miljoenen kostende bonussen en banenverliesAls ik de verhalen over Connexxion en de overheid lees, dan voel ik mij als bestuurder, van een grote taxicentrale, als een Akela van een Padvindersclupje. Ook gelezen over het dames clubje, Nelie Kroes, Jorritsma, Netelenbos en Maij-Weggen, ze vinden de Km. heffing te ingewikkeld. Ik denk dat ze altijd alles al ingewikkeld hebben gevonden, behalve zinloos en dom lullen. Wanneer worden wij eens wakker en pikken wij de domme en onrechtvaardige overheidsdwang niet meer. Ik eis een deskundige commissie die de zin maar vooral de onzin van de boordcomputer uit moet gaan zoeken. Nu zijn er mensen die zeggen "het is mijn project en het zal er komen, linksom of rechtsom. Ik wil een commissie met taxameter leveranciers en overige deskundigen. Taxameter leveranciers zeggen allemaal, wat de boordcomputer moet kunnen, dat kunnen onze meters al, voor 95% en op andere gebieden voor 200%. Sorry dat ik blijf doorgaan, zodat niemand achteraf kan zeggen "dat wisten wij niet" :-}} En ik later bij de overheid een schade claim neer kan leggen wegens geleden schade wegens onbehoorlijk bestuur tegen beter weten in.

Prettige Jaar wisseling en een buitengewoon gezond en voorspoedig 2009, zonder BC.  

Telegraaf 28-12-08

Felle machtsstrijd, miljoenen kostende bonussen en banenverlies

Einde van woelige tijd bij busbedrijf

„Geld strippennaar wippenkaart''

door HARRY VAN GELDER

       AMSTERDAM  Nu de Fransen het voor het zeggen hebben, moet de ene na de andere Nederlander de Connexxion-top verlaten. Het van oorsprong    
oer-Hollandse busbedrijf is inmiddels niet meer dan een van de anonieme dochters van de Franse vervoerder Transdev. Daarmee komt een einde aan de Nederlandse geschiedenis van het bedrijf, dat roemruchte busmaatschappijen als OAD, NZH en Centraal Nederland in zich verenigde.
De historie van fusiebedrijf Connexxion was woelig en werd gekenmerkt door felle machtsconflicten, miljoenenverslindende vertrekpremies, banenverlies, en in sommige jaren: seks- en drankgelagen. 
De laatste jaren kwam Connexxion, onder leiding van onlangs weggestuurde topman Peter Kortenhorst, in rustig vaarwater. Het bedrijf slankte af en leerde zich staande houden op de vrije markt. De overheid verkocht het busbedrijf in 2007 aan de Fransen maar keek er de laatste jaren al nauwelijks meer naar om. 
Hoe anders was dat aan het einde van de vorige eeuw toen Connexxion nog volledig in handen van de staat was en eigenaar minister Annemarie Jorritsma van Verkeer een bittere strijd uitvocht met de toenmalige topman Chris Nyqvist. 
Jorritsma wilde marktwerking op de busmarkt. Nyqvist was daar op zich niet op tegen, maar eiste dat VSN 
(later Connexxion) een groot en sterk bedrijf bleef. „Er zullen maar vijf of 
zes busbedrijven in Europa overblijven. Als VSN daarbij wil zijn, moet het een groot en sterk bedrijf worden", zei hij toen. Nyqvist probeerde de politiek duidelijk te maken dat VSN een hapklare brok voor buitenlandse ondernemingen zou worden als het bedrijf zou verzwakken. 'Ze liggen op de loer', waarschuwde de 
ex-topman. 
Maar Jorritsma – 
en met haar de Tweede Kamer – vond dat de markt zijn werk niet kon doen als Connexxion met 98% van het streekvervoer in handen zo dominant bleef. Dus moest het busbedrijf worden opgesplitst. Nyqvist zette chagrijnig zijn hakken in het zand. Hij dacht de strijd te kunnen winnen doordat VSN een structuurvennootschap was. Jorritsma was weliswaar de enige aandeelhouder, maar had daardoor niets te vertellen over het bedrijf. 
Nyqvist rekende echter buiten de 
macht van de minister. In maart 1996 werd 
hij gedwongen af te treden, waarna Jorritsma met een list VSN alsnog op de knieën kreeg. „Als je niets met de structuur kunt doen, dan moet 
je het in de omgeving zoeken", zei de bewindsvrouw. 
VSN Groep moest krimpen naar 50% marktaandeel in 2000. Om daarna via 40% in 2005 af te nemen tot 35% in het jaar 2010. Zolang de VSN Groep niet aan de norm voldeed, mocht die niet meedoen met de openbare aanbestedingen, bedacht Jorritsma. Als gevolg daarvan zou Connexxion automatisch slinken. De VSN-top bedacht zich en splitste het busbedrijf in 1999 op in VSN 1 en VSN 2. „Hadden we dit maar eerder bedacht", verzuchtte Jorritsma. Bij VSN waren ze boos. 
Met Nyqvist aan het roer zou dit nooit gebeurd zijn. Jorritsma ontkende dat Nyqvist was weggebonjourd om het bedrijf rijp te maken voor de opsplitsing. Maar, liet ze zich tegen betrokkenen destijds ontvallen: „Het helpt wel." 
Er was geen weg meer terug. De vrije markt rukte op en daarin paste geen monopolist. Het probleem was dat de mobiliteit in Nederland fors toenam, maar desondanks steeds minder mensen de bus namen. Jorritsma dacht in openbare aanbesteding een goed middel gevonden te hebben om meer reizigers in het openbaar vervoer te krijgen tegen minder kosten. Ze nam op de koop toe dat het overheidsbeleid van schaalvergroting – dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Nederland had geleid tot een ware fusiegolf van regionale busondernemingen – daarmee volledig op de kop werd gezet. 
Na het vertrek van Nyqvist werd Connexxion het toneel van heftige gevechten om de macht, gebroken carrières, gouden handdrukken en van reorganisaties waarbij duizenden werknemers werden ontslagen. Ook bleek achteraf dat seks en drank jarenlang een grote rol speelden in de top van het busbedrijf. „Het geld van uw strippenkaart ging naar de 10-wippenkaart", was in die tijd een gevleugelde uitdrukking. 

Nygvist verliet het bedrijf met een miljoen gulden. In die tijd een exorbitant hoog bedrag. De kwestie leidde tot grote beroering in de Haagse politiek. Het ritueel zou zich meerdere malen herhalen. 
Na een korte periode van een tussenpaus werd ex-NedCar-directeur Frans Sevenstern benoemd als topman van Connexxion. Sevenstern had de reputatie van bourgondiër en rokkenjager. Al in de tijd van NedCar, waar hij van 1982 tot 1992 werkte, waren er geruchten over de spilzucht van Sevenstern. Die staken opnieuw de kop op toen hij op voorspraak van minister Jorritsma bestuursvoorzitter werd. Tegen de media klaagden veel managers dat Sevenstern vooral bezig was met dames en beduidend minder met bestuurszaken. En dat hij de kosten van zijn seksuele escapades verhaalde op de zaak. Maar dat gebeurde anoniem. Niemand wilde dit on the record zeggen. In september 2001 liep Sevenstern tegen de lamp. Uit een accountantsonderzoek van Ernst & Young bleek dat Frans Sevenstern – ook bekend als 'mooie Frans' zijn bordeelbezoeken liet betalen door Connexxion-dochterbedrijf Hermes. 
       Hij deed dit met medeweten van directeur Gert Jan van Soelen van het Limburgse busbedrijf Hermes. In ruil voor zijn zwijgen ontving de Hermes-baas een vertrekregeling die kon oplopen tot vier miljoen gulden. Het ging daarbij om een bedrag van ruim 35 duizend gulden. Sevenstern betaalde het bedrag later terug.
Volgens toenmalige ingewijden heeft de toenmalige financiële en streng gereformeerde topman Jan van den Ochtend de commissarissen ingeseind over de torenhoge declaraties. Na een machtsconflict met Sevenstern vertrok Van den Ochtend. Natuurlijk niet met lege handen. Hij kreeg een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen gulden mee. 
       En zo bleef het gaan. De exorbitante vertrekbonussen waren eerder regel dan uitzondering bij het voormalige staatsbedrijf, dat ook in 2007 aan staatssubsidie (inclusief de gelden voor de studentenkaart) 
€451 miljoen krijgt. 
Miljoenen aan belastinggeld vloog met de toplieden de deur uit. Ook de opvolger van Sevenstern, Henri Koerhuis, haalde de eindstreep niet. Hij stond slechts veertien maanden aan het roer, maar kreeg als afkoopsom ruim €460 duizend mee. In zijn contract stond een opzegtermijn van een halfjaar, plus een schadevergoeding van eenzelfde periode. 
Voor Koerhuis was het ook al een komen en gaan van directeuren. Deels vanwege reorganisaties, maar ook door ruzie in de top. Weggestuurd werden onder anderen de directeuren Niek van Trigt, Kees de Graaf, 
Jan Kouwenhoven, Hans de Vroome en Bruggink. De meesten van hen doken later weer op in het openbaar vervoer. Menigeen hielp de gemeenten bij de openbare veilingen van het busvervoer. Ze stonden lijnrecht tegenover de bestuurders van het huidige Connexxion. 
Na jaren van rust, ontstond er vorig jaar weer enige commotie toen bestuurder Rob van Holten Connexxion verliet met een vertrekpremie van 8 ton. Ook nu weer sprak de Tweede Kamer er schande van. Minister Bos van Financien zei dat dit nooit meer zou gebeuren. Topman Peter Kortenhorst, die onlangs door de Fransen op non-actief is gesteld, lijkt er de dupe van te worden. 
Kortenhorst zou zwart-opwit een mooie vertrekregeling hebben, maar minister Bos weigert te betalen. Kortenhorst stapt naar de rechter om zijn gelijk te halen. Hij vindt de bonus volkomen volgens de regels. Bovendien zou het ministerie van alles op de hoogte zijn geweest. De ex-topman schreef in mei dat hij nog nooit wat in het geniep heeft gedaan en dat hij in de zeven jaar die hij Connexxion heeft geleid het concern heeft opgekrikt van een negatieve aandeelhouderswaarde tot een busbedrijf van ongeveer €350 miljoen. Zou hij echt de eerste en enige topman van Connexxion zijn die het zonder mooie afvloeiingsregeling moet doen?
       vrijdag 5 september 2008

IVW gedraagt zich als een criminele organisatieEn voor de christelijke partijen "zo behoor je niet met je medemens om te gaan"en als je er weet van hebt dan dien je niet rustig meer te kunnen slapen voordat je een eind hebt gemaakt aan deze onmenselijke mishandeling!

Interview op mijn verzoek.
De woordvoerder van de IVW is een keiharde leugenaar, maar dat mag, als je bij een criminele organisatie werkt.
Of hij is gewoon dom, net zoals de rest en is de woordvoerder inhoudelijk niet bekend met de gang van zaken, ik denk beide.

Ik heb een tiental zaken in behandeling, in geen van die zaken is er sprake van overschrijding van de rijtijden in de verste verte niet. In alle zaken is er slechts sprake van simpele verschillen tussen werkmap en rittenstaat. Zich van geen kwaad bewust en ter goede trouw, hebben chauffeurs hun werkmap en rittenlijsten ter controle ingeleverd, zonder deze eerst zelf te controleren op verschillen, ze waren zich van geen kwaad bewust omdat ze nooit te lang hadden doorgereden. Als ze op de hoogte waren geweest van de op slinkse wijze ingevoerde nieuwe controle methode, dan hadden ze wel van tevoren de rittenlijsten en de werkmap met elkaar in overeenstemming gebracht. Je wil wel even een rittenlijst aanpassen voor € 1320,-- per lijst en tijd genoeg.
Het voorbeeld van de in dit artikel aangehaalde chauffeur, deze chauffeur is suikerpatiënt en heeft over de controle periode, tussen
de 5 en 8 uur per dag gewerkt, de rittenlijsten kwamen niet geheel overeen met de werkmap en dat is het misdrijf. Dat rechtvaardigt een boete van
€ 10 560,-- van deze Zzp'er. Gezien zijn omzet over de 8 dagen, is dit zijn netto jaarinkomen.
Ik vind het dan ook gerechtvaardigd, dat ik de IVW uitmaak voor een criminele organisatie en alle mensen die zich bewust inlaten met de handelswijze van de IVW, zijn daardoor ook criminelen.
De Telegraaf
Hoge boetes voor fouten in ritregistratie’Heksenjacht op taxichauffeurs’door Jouke Schaafsma en Edwin Timmer

UTRECHT/DEN HAAG, woensdag Inspecteurs van Verkeer en Waterstaat houden volgens taxichauffeurs een heksenjacht naar administratieve fouten in hun ritregistratie. Onder de titel ’onjuiste aantekening in het werkboek’ heeft de inspectie volgens een voorzichtige schatting van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en de Utrechtse Taxi Centrale (UTC) in ruim een jaar tijd al meer dan 350.000 euro aan boetes uitgeschreven. De boetes variëren van een paar honderd tot ruim 10.000 euro. KNV is bezig het exacte aantal in hun ogen buitensporige boetes vast te stellen. Het gaat daarbij volgens KNV vooral om papieren overtredingen van de arbeidstijdenwet. Chauffeurs rijden niet te lang door, maar hebben bijvoorbeeld een pauze genoteerd terwijl een rit werd gereden. „Het is gewoon beangstigend. Als je in beroep gaat bij het Bureau Bestuurlijke Boete, wordt niet gekeken naar redelijkheid. Als een stel bureaucraten worden bezwaren afgewezen”, zegt secretaris Hubert Andela van de KNV. „We zijn met tal van beroepsprocedures bezig. Rechters willen de boetes nog wel eens halveren. Frustrerend is dat we met de overheid in juni hebben afgesproken dat het hele boete- en arbeidstijdenbeleid opnieuw wordt bekeken, maar ondertussen gaat het wel door”, zegt Andela. Ook bij UTC liggen stapels dossiers. Zo is er een geval waarbij acht keer 1320 euro, een standaardbedrag, wordt opgelegd; 10.560 euro voor dezelfde registratiefout in een week tijd. ,,Dat is voor die man een half jaarsalaris”, foetert directeur Duco Douwstra. Uit het inspectierapport blijkt dat de chauffeur binnen de wettelijke rij- en rusttijden was gebleven, ongeacht de fouten in zijn rittenadministratie. ,,Zijn omzet is in die acht dagen in totaal 1137,70 euro, dan gaat de boete alle perken te buiten.”
Volgende kolom

• Staatssecretaris Huizinga
• Kamerlid Jan Mastwijk CDA-Kamerlid Mastwijk gaat staatssecretaris Huizinga (Verkeer) aan de tand voelen. "Ik krijg de indruk dat er op lichte administratie foutjes/overtredingen wel erg grove boetes volgen.” Een woordvoerder van de Inspectie stelt dat zeker vijf procent van de taxichauffeurs de rijtijdenwet aan z’n laars lapt. „Een vermoeide chauffeur is een gevaar op de weg. In 2006 was er in Utrecht sprake van een overtredingspercentage van 8,8 procent, in 2007 van 17,4 procent. Er is geen sprake van een heksenjacht. De inspectie doet gewoon haar werk.” Dit is een pertinente leugen volgens Duco Douwstra, op een werkdag van totaal 6 uur de pauze niet helemaal juist invullen heeft niks te maken met het fisiek overtreden van de rij of rusttijden.